top of page

ARISE YOUNG PEOPLE 
YOUTH CONFERENCE 2024 


]m«pIÄ, B£³ tkm§pIÄ, sKbnapIÄ, hN\ ]T\w, Iu¬knen§v F¶nh FÃmw bphXn bphm¡Ä¡v Gsd {]tbmP\Icambn. ]mÌÀamcmb tUm. sI kn tPm¬, {]n³kv tXmakv, jmÀseäv ]n amXyp, tUm. kPnIpamÀ sI ]n,

kmw Pn Fkv, tdmbv ]n amXyp, A\ojv tXmakv, tUm. \nJn ¥mUvk³, APojv sI tPmk^v, at\mPv F{_lmw (A D G P), knÌÀ cRvPn kmw F¶nhÀ ¢mkpIÄ¡v t\XrXzw \ÂIn. A\p{KloX KmbIcmb jmtcm³ hÀKokv, amXyp än tPm¬, temÀUvk³ BâWn, tPmb ]Sh¯v F¶nhcpsS t\XrXzw \ÂInb kwKoX ]cnioe\hpw anIhpäXmbncp¶p.
^oUv _m¡v t^maneqsS bphP\§Ä Bhiys]«Xv ]cnKWn¨v Cu hÀjhpw aq¶v Znhkw bphm¡Ä¡v  ]hÀhnj³ amän sh¡p¶p. 2024 sabv amkw 06, 07, 08 XobXnIfn  bq¯v Iym¼v hcp¶p.

POWERVISION YOUTH CONFERENCE MESSAGE : SISTER RENJI SAM | POWERVISION TV
POWERVISION YOUTH CONFERENCE MESSAGE : PR PRINCE THOMAS | POWERVISION TV
Lordson Antony  | പരിശുദ്ധനാം താതനേ   കരുണയിൻ സാഗരമേ...
പാവങ്കൾ പോക്കവേ ശാപങ്കൾ നീക്കവേ ഭൂലോകം വന്താരയ്യാ... | Lordson Antony
സൃഷ്ടാവാം ദൈവമെ എൻ യേശുവേനിത്യനാം ദൈവമേ എൻ യേശുവേ.....
ദൈവം നല്‍കും വാഗ്ദത്തങ്ങള്‍ക്ക് ആമേന്‍...... ആമേന്‍ | Br.Sharun & Powervision Choir
POWERVISION YOUTH CONFERENCE || INAUGURATION CEREMONY || 11.05.2023 || POWERVISION TV#AYP412
ARISE YOUNG PEOPLE | POWERVISION YOUTH CONFERENCE  2023 MAY 11,12,13 |
Nin Hitham Ennilennum Niraveratte | Malayalam Christian Song | Br.Mathew T John | Powervision Choir

Call 

+91 9995984555

Follow

  • Youtube
bottom of page